Shakespeareklassen

In iedere jaarlaag van de onderbouw vwo wordt minimaal één Shakespeareklas samengesteld. Het reguliere onderwijsaanbod van deze klassen wordt in kortere tijd aangeboden, zodat er ruimte is voor extra projectonderwijs. Dit projectonderwijs is bewust aanbod gestuurd om de leerdoelen zo goed mogelijk te kunnen behalen. Coaching is tevens een belangrijk aspect van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen.

Projectonderwijs

Iedere Shakespeareklas krijgt drie uur per week projectonderwijs. Dit projectonderwijs wordt gegeven op maandag. De projecten worden gegeven door verschillende projectdocenten. Ieder project duurt zes weken.

Inhoudelijke eisen project

  • Leerlingen ontwikkelen zich cognitief, metacognitief en sociaal-emotioneel.
  • De leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd om cognitieve uitdagingen aan te gaan door verder te kijken dan hun eigen interesses en doordat het project het niveau van de reguliere lessen overstijgt.
  • Leerlingen ontwikkelen een bredere kijk op de wereld/samenleving en ontwikkelen een onderzoekende houding.
  • Leerlingen worden uitgedaagd om hun executieve en metacognitieve vaardigheden uit te breiden.

Kaders project

Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen, zijn een aantal kaders geformuleerd:

  • Leerlingen werken bij ieder project uit een projectboekje.
  • Projectdocenten verantwoorden hun project met behulp van een format.
  • Ieder project bestaat uit achttien inhoudelijke lesuren. Tussen de projecten is een tussenweek gepland, waarin de leerlingen het oude project afronden en/of het nieuwe project opstarten.

Projectdocent

De projectdocenten hebben tijdens de projecten een meer coachende rol dan de traditionele rol van een docent. In Hoogbegaafd – de rol van de school hebben we uitgebreid omschreven welke competenties we van projectdocenten verwachten.

Praktijk

Leeromgeving: iedere maandag zijn een aantal theorielokalen, twee laptopkarren en een praktijklokaal beschikbaar voor de Shakespeareklassen. Binnen deze ruimtes werken de leerlingen zo zelfstandig mogelijk individueel of in groepen aan de projecten.

Excursies: in het kostenoverzicht voor ouders is een bedrag van € 35,- per jaarlaag opgenomen voor excursies in het kader van Shakespeareprojecten.

Projectavond: ieder jaar wordt een projectavond georganiseerd. Per project presenteren de leerlingen minimaal 15 minuten voor ouders, docenten en belangstellenden.

Toetsing/afronding

Ieder eindproduct wordt inhoudelijk beoordeeld met behulp van een beoordelingsmodel en telt mee voor de overgang van de leerling.

De ontwikkeling van de leerling wordt niet beoordeeld met een cijfer. Er wordt na ieder project een schriftelijke reflectie per leerling ingevoerd in het portfolio. Per project wordt het portfolio naar huis verzonden door de leerling zelf.  

Coaching

Een belangrijk leerdoel van Shakespeare is dat leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook metacognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen. Daarom is coaching een belangrijk onderdeel van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen. Tijdens de projecten is de meerbegaafdheidscoach (M.J. Wiersma) samen met de projectdocent verantwoordelijk voor de coaching. Er is dan tijd om individuele leerlingen of groepjes leerlingen apart te spreken.

Selectie leerlingen

De screening van de leerlingen voor plaatsing in de Shakespeareklas is een onderdeel van de aanmelding. Alle leerlingen met een vwo-advies en de wens om Shakespeareonderwijs te volgen, moeten dit aangeven op het aanmeldformulier. Dit betekent echter nog niet definitief een plaatsing in de Shakespeareklas. Voor elke leerling die zich heeft aangemeld, is er eerst overleg met de basisschool door de meerbegaafdheidscoach om inzicht te krijgen of dit ook echt bij de leerling past. Hierbij vragen we de leerkracht om een aantal vragen te beantwoorden die in lijn liggen met de criteria voor plaatsing in het Shakespeare onderwijs. Aan de hand van deze screening zal een afweging worden gemaakt voor plaatsing. Bij twijfel zal hierover contact worden opgenomen met thuis. Een intake gesprek bij ons op school behoort ook tot de mogelijkheden. Bij te veel aanmeldingen zal deze screening ook leiden tot selectie. 

Shakespeare en S-klas

 

Plaatsing in de Shakespeare klas is niet mogelijk i.c.m. met een s-klas arrangement. Mocht er een zorgvraag liggen bij een leerling waarbij een s-klas arrangement gewenst is dan heeft het de voorkeur om hiervoor een intakegesprek aan te vragen waarbij we gezamenlijk kijken wat het beste past bij de leerling. Bij het gesprek zal dan iemand van de s-klas en van Shakespeare aanwezig zijn. We maken dan inzichtelijk wat de s-klas kan bieden, ​wat het Shakespeareonderwijs kan bieden en waar de behoefte van de leerling ligt.

 

Mentoraat

De mentor is de eerstverantwoordelijke voor de coaching van de leerling en het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. De coaching door de mentor vindt plaats in de vorm van mentorgesprekken en mentorlessen. Het aanleren van studievaardigheden is daarbij een belangrijke taak van de mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, voert de mentor regelmatig overleg met de (project)docenten en met de meerbegaafdheidscoach (M.J. Wiersma).

Lessentabel

In de lessentabel van iedere Shakespeareklas is drie uur projectonderwijs opgenomen ten koste van drie uur regulier onderwijs. Verschillende vakken werken daarom in één van de drie jaarlagen met urenreductie. Deze vakken krijgen de gelegenheid deze uren te compenseren met projecten die aansluiten bij hun vakgebied. Daarbij geldt als voorwaarde dat het project voldoet aan de inhoudelijke eisen en kaders voor een project en dat er ruimte is in het rooster. De vakdocenten die lesgeven met reductie hebben de opdracht de reguliere lesstof compacter te maken, zodat de Shakespeareklas in de reguliere lessen in minder tijd dezelfde leerstof verwerkt als de andere vwo-klassen.