Grondslag en Missie

 

De Gomarus voor voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo is een reformatorische school. De grondslag van de school is in de statuten van de schoolvereniging als volgt verwoord: ’De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619, nader uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde Synode.’

Missie

De Gomarus heeft, zoals elke organisatie, een missie. De missie vertelt waar de Gomarus voor staat en waar men naar streeft. De missie van de Gomarus is het geven van op de grondslag gebaseerd onderwijs dat gekenschetst wordt door de kernwoorden ‘bewogen, bevlogen en betrokken’. De grondslag wordt als leidraad gebruikt bij het uitzetten van beleid. Het beleid is gebaseerd op het vertalen van de drie kernwoorden naar de praktijk. Deze drie kernwoorden duiden we als volgt.

Bewogen

Bewogenheid duidt in eerste instantie op het belang dat gehecht wordt aan het eeuwig heil van onze medemens. Binnen de school betekent dit primair het heil van leerlingen en collega’s en daarnaast van allen die bij de school betrokken zijn. We belijden dat eenieder bekering nodig heeft en dat die alleen kan worden verkregen door de genade van God, door de verzoening door de Heere Jezus Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest. In tweede instantie duidt bewogenheid op zorg voor elkaar, in velerlei opzicht. Het betreft dan de tweede tafel van de Wet: je naaste liefhebben als jezelf. Dat betekent het goede zoeken voor de ander: je leerling, je collega, je leidinggevende, je teamlid, je klasgenootje, je docent enz.

Bevlogen

Het woordenboek geeft voor bevlogen een aantal betekenissen en synoniemen: bezield, geestdriftig, vurig, gedreven, zeer enthousiast en met veel ideeën. Bevlogen collega’s staan open voor nieuwe ideeën en dragen hun bevlogenheid over op anderen in hun omgeving. Dat is precies waar de Gomarus voor staat. Een school waar Bijbels gefundeerde zaken overgedragen worden op en gedeeld worden met leerlingen. Maar waar ook, door gedegen vakmanschap en kennis, leerlingen enthousiast gemaakt worden voor een vak, voor een beroep. Door deze bevlogenheid krijgen leerlingen van de Gomarus kwalitatief goed onderwijs en worden ze gestimuleerd en nieuwsgierig gemaakt om verder te leren, zodat zij binnen de samenleving kunnen functioneren en hun talenten kunnen gebruiken. Onder de samenleving verstaan we gezin, kerk en maatschappij. Om dit te realiseren, is er naast de door de overheid voorgeschreven vakken specifieke aandacht voor godsdienstige opvoeding, vorming en toerusting om als christen te staan in de maatschappij. Met ‘staan in de maatschappij’ wordt naast het zich ‘staande houden’ ook bedoeld het in staat zijn om het christen zijn uit te dragen en met Gods hulp Wet en evangelie te verkondigen in gezin, kerk en maatschappij. Leerlingen leren keuzes te maken binnen de grenzen van hun verantwoordelijkheid. Ze leren inzicht te geven in hun vorderingen en verantwoording af te leggen. Leerlingen worden zodanig begeleid in hun ontwikkeling dat zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren. Ze worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Hopelijk resulteert dit in een bevlogen leerling. Bevlogenheid heeft ook alles te maken met de houding van docenten, ondersteuners en de leiding van de school. Het gaat over geïnspireerd zijn, een doel voor ogen hebben en bezieling uitstralen. Geen vat vullen (met kennis), maar een vuur ontsteken. De Gomarus streeft naar een inspirerende en professionele cultuur. Een cultuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling van de vakman of vakvrouw in elke discipline. Dit vatten we samen in de term ‘inspirerend onderwijs’.

Betrokken

Betrokkenheid geeft aan dat je om de ander geeft. De ander: een leerling, een docent, een leidinggevende, een medewerker of een ouder. Betrokkenheid geldt over en weer. Ook het begrip veiligheid heeft hiermee te maken, zowel de fysieke als de sociale veiligheid voor alle geledingen binnen de school. Een veilig klimaat is een voorwaarde voor een goed leerklimaat. Leerlingen moeten zich binnen de school op hun gemak voelen, ook de leerlingen die extra ondersteuning of een aangepast programma nodig hebben. Ook docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten zich veilig weten binnen de school. Dat betekent ook de mogelijkheid hebben om vragen en problemen voor te leggen aan anderen, met als doel gezamenlijk ervan te leren en te professionaliseren. De school die we voor ogen hebben, onze Gomarus, is een school waar leerlingen, ouders/verzorgers, personeel, directie, College van Bestuur, Raad van Toezicht en Verenigingsbestuur vanuit de vaste waarden van Gods Woord geïnspireerd zijn en elkaar inspireren. Inspiratie betekent dat je een doel voor ogen hebt en dat bezield nastreeft. Dat betekent leven vanuit vaste waarden, het hebben van idealen, proberen het hart van de ander te raken en dienstbaar te zijn. Gods Woord vat de verticale en de horizontale lijn kernachtig samen met: ‘God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’. De Heere geve door Zijn genade dat dit praktijk mag zijn en steeds meer worden op de Gomarus.