Klachten

In en over iedere organisatie zijn klachten. Wanneer u klachten heeft, verwachten we dat u zelf met de direct verantwoordelijke persoon contact opneemt over datgene wat in uw ogen niet goed is. Wanneer u vindt dat er niet op passende wijze met uw klachten wordt omgegaan, kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Wanneer de social veiligheid in het geding is (pesten, seksuele intimidatie) vindt u informatie in het Schoolveiligheidsplan.

 

Procedure

Indien u vragen, klachten en/of verzoeken hebt met betrekking tot het onderwijs en/of het lesgeven op onze school, kunt u zich in onderstaande volgorde wenden tot de volgende personen:

  • De vakleerkracht, indien uw vraag specifiek gericht is op dat vak en/of die docent en zijn/haar les.
  • De mentor van de klas waarin uw zoon/dochter zit, indien u bij de vakdocent geen gehoor krijgt of als het iets betreft dat uw kind en/of de hele klas aangaat, maar niet specifiek één vak.
  • De teamleider, indien de mentor geen afdoende antwoord kan geven of indien het zaken betreft die klasoverstijgend zijn.
  • Eén van de directeuren of het College van Bestuur, als het iets betreft dat de gehele school aangaat of indien u bij de voorgaande stap(pen) geen afdoende antwoord hebt gekregen.

We willen u nadrukkelijk vragen deze volgorde aan te houden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u zich rechtstreeks tot het College van Bestuur wendt met vragen die het onderwijs op school aangaan.

Medezeggenschapsraad: de beleidsstukken waarover de MR adviseert zijn bijvoorbeeld de begroting, het schoolplan, het personeels- of het privacybeleid. Wanneer u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met één van de ouders uit de oudergeleding.

 

Officiële klachten

Wanneer u een officiële klacht hebt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon binnen onze school die zich hiermee bezighoudt. Dit is mevr. J. Dorst-van Herk en u kunt haar bereiken via e-mailadres jdorst@gomarus.nl. Zij neemt over uw klacht contact op met de schoolleiding en handelt daarbij volgens een vastgestelde procedure voor klachtenafhandeling.

 

Daarnaast bestaat er een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs) namens de besturen van de reformatorische VO-scholen. Als u een klacht bij deze klachtencommissie wilt indienen, is het wenselijk dat u ook eerst contact op neemt met de hierboven genoemde contactpersoon voor officiële klachten, mevr. J. Dorst-van Herk.

De onafhankelijke geschillencommissie is bedoeld voor klachten die intern zijn behandeld, maar niet naar tevredenheid zijn opgelost. Klachten die niet éérst intern – namelijk door de school zelf – zijn behandeld worden door deze commissie terugverwezen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394

3440 AJ Woerden

T:           070-3861697

E:           info@gcbo.nl

W:          www.gcbo.nl

 

Vertrouwenspersonen

Soms wil een leerling iemand in vertrouwen nemen over zaken als intimidatie of andere klachten waardoor hij/zij zich bedreigd voelt. Daartoe zijn er interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Als ouders/verzorgers, leerlingen of docenten een klacht hebben over gedrag of nalatigheid van personen die betrokken zijn bij de school, kunnen ze deze klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen. Het gaat hier om klachten die verband houden met (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of ander ongewenst gedrag en de nadelige gevolgen daarvan. Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersonen de taak van docenten, mentoren of leerlingbegeleiders overnemen. De vertrouwenspersonen zijn er alleen voor bovengenoemde klachten. Klachten worden discreet behandeld. Onderling overleg tussen de vertrouwenspersonen is mogelijk. De vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak (voorkomen is beter dan genezen) en een adviserende taak. Voor degene die een klacht indient, zijn de vertrouwenspersonen het aanspreekpunt. Zij verlenen ook nazorg en adviseren over eventueel verder te ondernemen stappen. Daarnaast bemiddelen ze, waar mogelijk, tussen de klager en de aangeklaagde, met als doel geschillen op te lossen.

In verband met privact zijn de interne vertrouwenspersonen voor medewerkers, ouders en leerlingen te vinden op het welbekende intranet van onze school, achter de inlog.

 

Vertrouwenspersoon extern

Dhr. A. Geuze: Sportlaan 1, 4251 GC Werkendam; tel. 0183 – 50 47 56.

 

Voor Gorinchem:

Voor Zaltbommel:

 

Vertrouwensinspecteur

Voor het melden van klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, waarmee u niet bij de vertrouwenspersonen van de school terechtkunt of terecht wilt, kunt u gebruikmaken van het Meldpunt vertrouwensinspecteurs. Dit meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 11 13 111.