Komt uw kind naar de Gomarus?

1. Aanmelden

Indien u overweegt om uw kind op één van de locaties van de Gomarus aan te melden, dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen. U dient wel een BSN-nummer van de aan te melden leerling bij de hand te houden. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u dat op het formulier aangeven. De zorgcoördinator-instroom neemt dan contact met u op. Voor leerlingen die vanuit groep 7 de overstap willen maken naar het voortgezet onderwijs, zijn er speciale regels. De basisschool moet daarvoor contact opnemen met de Gomarus. Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie. U kunt bellen naar 0183-610361 of mailen naar administratie@gomarus.nl. Voor vragen rond extra ondersteuning of lwoo kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator-instroom. Voor Gorinchem kunt u mailen naar zorginstroomgorinchem@gomarus.nl en voor Zaltbommel kunt u mailen naar zorginstroomzaltbommel@gomarus.nl. Ook basisscholen kunnen via deze e-mailadressen contact opnemen met vragen rond zorginstroom.

2. Advies / Heradvies in verband met de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Het advies dat de basisschool geeft aan uw kind, is leidend op onze school. De basisschool mag zowel een enkelvoudig advies als een meervoudig advies geven. Als school voor voortgezet onderwijs zullen we bij een meervoudig advies meestal kiezen voor plaatsing op het hoogste niveau, mits er een heterogene (gemengde) klas is. In een aantal gevallen behouden we ons het recht voor, als de gegevens van de basisschool daar aanleiding toe geven, om een kind op het laagste niveau te plaatsen.

Mocht uw kind de eindtoets PO dusdanig goed maken dat de score een hoger niveau aangeeft dan wat de basisschool heeft geadviseerd, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is niet verplicht het advies bij te stellen. Mocht het advies toch worden bijgesteld, dan zullen wij als VO-school hier gevolg aan geven als de basisschool dit gewijzigde advies aan ons doorgeeft. Ook hier geldt in het geval van een gemengd advies dat plaatsing op het hoogste niveau geen automatisme is. Er kan ook een situatie ontstaan dat onze opleiding ‘vol’ is. Als VO-school zullen we in dat geval proberen een passende oplossing te vinden. In het uiterste geval, als er geen passende oplossing is, kan het betekenen dat u een andere school kiest voor uw kind. Bij een niveau dat vol dreigt te raken, zullen we de broertjes-zusjes-regeling hanteren, wat betekent dat ouders met al één of meerdere kinderen op onze school voorrang krijgen.

3. Aanmelden voor een hoger leerjaar

Aanmelden voor een hoger leerjaar dan klas 1, kunt u ook doen via het bovenstaande formulier. Wilt u eerst meer informatie dan kan u mailen naar info@gomarus.nl of voor havo/vwo-4 naar ajkaan@gomarus.nl

 

Zit je nog niet op de Gomarus en kom je van een andere school naar havo-4 dan geldt:

 

Voor de overgang 4m-4h geldt:

 1. Als voorwaarde dat je een extra vak hebt gevolgd. Dus examen in 7 vakken (wettelijke eis).
 2. Juiste vakken bij het gekozen profiel.
 3. We verwachten dat je een meeloopdag op de Gomarus in havo-4 wil doen.
 4. We verwachten dat je meedoet aan de wi module na het examen.
 5. We hebben een intake gesprek.

 

Voor de overgang van 3h naar 4h:

 1. Als voorwaarde hanteren we de overgangsnorm met profielkeuze-adviezen van vakdocenten van de toeleverende school.
 2. We verwachten dat je meedoet met de profielkeuzedag.
 3. We hebben een intake gesprek.

4. Aanmelden van leerlingen met extra zorg

Voor alle ondersteuningsvragen wordt binnen de school dezelfde procedure gevolgd. De vragen van (basis)scholen, ouders en mentoren komen via de zorgcoördinator-instroom binnen bij het Zorgloket. Hieronder verstaan we een ‘loket’ waarbij iemand kan aankloppen en waarachter deskundigen[1] zitten, die over de zorgvraag nadenken en adviseren. In de beide volgende situaties speelt het Zorgloket een rol:

 • Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben; dit geldt ook voor aanmeldingen van leerlingen in hogere leerjaren.
 • Wanneer bij leerlingen die al op school zitten blijkt dat ze meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning kan bieden; dan heet het Zorgloket ‘IZO’ en ‘ZAT’.
 • Wanneer u uw kind aanmeldt voor klas 1 verzoeken wij u dringend om dit pas na 1 oktober te doen (in het schooljaar voor uw kind naar de Gomarus komt). Anders wordt het voor ons lastig om binnen de wettelijke termijn op uw aanmelding te reageren’.

Het Zorgloket is een team van deskundigen van binnen en buiten de school die allemaal dezelfde focus hebben: voor elke leerling de juiste ondersteuning zoeken. Deze ondersteuning wordt vervolgens concreet gemaakt voor het team van docenten dat de leerlingen dagelijks onderwijs geeft om zo samen met ouders (en hulpverleners) rondom de leerling te staan. Bij nieuwe leerlingen wordt er bovendien naar gestreefd een doorlopende lijn vanuit de basisschool te behouden. Lees meer...

[1] Te denken valt aan: jeugdpsycholoog, orthopedagoog, sociaal-maatschappelijk werker, remedial teacher, eventueel uit te breiden met teamleider, coach motorische remedial teaching, dyslexiebegeleider, jeugdarts, leerplichtambtenaar.

Bekijk hieronder de Go For Us voor groep 8:

 

 

 

  Naam   Datum aangemaakt  
Groep 8 Go For Us.pdf 28-11-2022
Handboek Soldaat Zakboek 2.0.pdf 15-11-2021
Notitie Ondersteuningstoewijzing.pdf 17-12-2018