Veiligheid

Algemeen

Veiligheid in het onderwijs is een onderwerp waarbij iedereen in en rond de school betrokken is. Alleen in een veilige en prettige omgeving kunnen personeel en leerlingen effectief en plezierig met elkaar samenwerken. De school heeft veel maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Landelijk gezien hebben scholen in deze tijd echter niet alleen te maken met groot geweld, maar vooral ook met ‘klein’ geweld. Ernstige vormen als mishandeling, bedreiging en seksueel geweld worden regelmatig gesignaleerd, maar ook voortdurend uitschelden en pesten zijn uitingen van geweld.

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid op haar terrein. Veel onveilige situaties ontstaan op weg naar school of huis. Om deze onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen, houden we jaarlijks op de Gomarus een ‘verkeersweek’. In deze week wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor veiligheid op de fiets. Er is theorie, er wordt geoefend en externe sprekers vertellen hun verhaal.

Daarnaast hebben we regelmatig overleg met gemeenten over het oplossen van onveilige situaties op de route van en naar school.

We wijzen hierbij op de samenwerking met onder andere de politie, die regelmatig acties houdt. Op school zijn deskundigen opgeleid om in geval van nood te coördineren en hulp te verlenen. Daarnaast zijn er bedrijfshulpverleners (bhv’ers) die optreden in geval van calamiteiten. Voor kleinere persoonlijke ongevallen zijn ook EHBO’ers op school aanwezig.

Voor zowel bhv als EHBO is de contactpersoon voor het hoofdgebouw dhr. B.H. Dekker, voor de locatie in Zaltbommel dhr. B.L.P. Verheij. Docenten en leerlingen worden gevraagd de regels te respecteren en te hanteren. De regels op de Gomarus zijn elders op deze website, onder ‘Praktische informatie > Gouden regels', te lezen. Ook in het kader van preventie van intimidatie vragen wij aandacht voor de beschermende functie van de kleding. Leerlingen zijn zich vaak niet bewust van het uitdagende en/of aanstootgevende karakter dat kleding kan hebben.

Melden van geweld

Als school hebben we een meldingsplicht voor het melden van geweld. Als u melding doet van uitingsvormen van geweld, kunt u zich wenden tot de directie of één van de vertrouwenspersonen.

Pesten en plagen

In de eerste klassen besteedt de mentor in de lessen aandacht aan het onderwerp 'pesten en plagen' en stelt de klas een pestprotocol op waaraan iedereen zich dient te houden. Ook in de volgende jaren blijft het protocol van kracht. Indien nodig wordt het in goed overleg tussen mentoren en leerlingen bijgesteld. In het voorjaar van 2013 is het pestprotocol vernieuwd. Er is nog meer aandacht gekomen voor preventie en tijdige signalering. Leerlingen die gepest worden, kunnen dit ook melden via stoppesten@gomarus.nl .

Convenant

De school heeft met de gemeente Gorinchem en de politie een convenant gesloten, waarin onder meer het volgende is afgesproken: de school heeft als huisbaas bevoegdheden die bijdragen aan de handhaving van orde en wet- en regelgeving. De bevoegdheden kunnen slechts dan worden uitgeoefend als aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan. De grenzen worden aangegeven door de privacywetgeving.

Toezicht: in deze categorie passen de maatregelen die zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd, mits op een duidelijke en voor iedereen zichtbare wijze hiervan melding is gemaakt. Voorbeeld: videobewaking. Geoorloofd inzien: het betreft de bevoegdheid van een huisbaas inzage te verlangen in andermans zaken. De school beschikt over deze bevoegdheid, zij het onder bepaalde condities. Voorbeeld: de bevoegdheid van school om kluisjes te openen en jassen aan de kapstok, school- en fietstassen in te zien. Het schoolreglement vermeldt deze bevoegdheid, de condities waaronder dat gebeurt en wie het kluisje mag openen en de jas of tas mag inzien.

Fouilleren: de school is niet bevoegd te fouilleren. Fouilleren is een vorm van opsporing, waartoe alleen de politie bevoegd is.

Aangetroffen verboden voorwerpen

De school draagt ingenomen voorwerpen als wapens, drugs en vuurwerk altijd over aan de politie. De politie stelt een strafbaarheidsonderzoek in en legt de zaak voor aan justitie. De school kan besluiten om aangetroffen alcohol of voorwerpen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerling af te geven. Hierbij moet worden gelet op de omstandigheden waaronder deze voorwerpen worden aangetroffen en of zij geschikt zijn voor het bedreigen, dan wel het toebrengen van letsel en als wapen kunnen worden aangeduid.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De school probeert door het stellen van gedragsregels en het houden van toezicht beschadiging of vermissing van eigendommen zoveel mogelijk te voorkomen. Niettemin heeft de school een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking en is dus altijd voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die voor de school actief zijn (Verenigingsbestuur, Raad van Toezicht, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school of het College van Bestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is alleen het geval als er sprake is van een verwijtbare fout, waarbij één of meerdere vertegenwoordigers van de school tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is de schade van een bril tijdens de gymles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door leerlingen aan elkaar toegebracht letsel, of voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen of ouders/verzorgers. Dit wordt ook in het reglement voor de leerlingen vermeld.

Calamiteiten

Hier volgen korte instructies voor wat te doen bij:
 

  • Onwelwording/ongeval

Bel 333 en vertel wat er aan de hand is.
 

  • Brand

Bel 333 en druk een handbrandmelder in. Ontruim lokaal en waarschuw de directe omgeving. Sluit deuren en ramen (niet op slot).
 

  • Ontruiming

De ontruiming wordt alleen in gang gezet bij waarschuwing door:

  • een bhv’er;
  • een melding via intercom;
  • het ontruimingsalarm (slow-whoop). De ontruiming verloopt volgens de aangegeven route naar het verzamelpunt. In elke gang hangt een plattegrond waarop de vluchtroutes zijn aangegeven. Het sein ‘veilig’ voor de inruiming wordt gegeven door het gebruik van de schoolbel (5x kort).

Privacy

Op Gomarus Scholengemeenschap gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Op onze school hebben we een privacyreglement (onderaan deze pagina bijgevoegd). Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school registreren wij tevens de kerkelijke achtergrond.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday. De vorderingen van de leerlingen worden eveneens vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig, om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind of met de betreffende teamleider.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de betreffende teamleider.
 

  Naam   Grootte  
Privacy reglement (conform AVG) (622 KB)