Veiligheid

Veiligheid in het onderwijs is een onderwerp waarbij iedereen in en rond de school betrokken is. Alleen in een veilige en prettige omgeving kunnen personeel en leerlingen effectief en plezierig met elkaar samenwerken. De school heeft veel maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Landelijk gezien hebben scholen in deze tijd echter niet alleen te maken met groot geweld, maar vooral ook met ‘klein’ geweld. Ernstige vormen als mishandeling, bedreiging en seksueel geweld worden regelmatig gesignaleerd, maar ook voortdurend uitschelden en pesten zijn uitingen van geweld.

Voor informatie over het veiligheidsbeleid en tevredenheidscijfers per locatie kunt u terecht op scholenopdekaart.nl.

Op de Gomarus zetten we ons elke dag in voor een veilig schoolklimaat. Wanneer iemand de school niet als veilig ervaart of een andere klacht heeft, kan diegene deze klacht melden.

Als u klachten heeft, verwachten we dat u zelf met de direct verantwoordelijke persoon contact opneemt over datgene wat in uw ogen niet goed is. Vindt u dat er niet op passende wijze met uw klachten wordt omgegaan, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Wanneer de sociale veiligheid in het geding is (pesten, seksuele intimidatie) vindt u informatie in het Schoolveiligheidsplan op ons ouderportal.

Onderweg

Veel onveilige situaties ontstaan op weg naar school of huis. Om deze onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen, houden we jaarlijks op de Gomarus een ‘verkeersweek’. In deze week wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor veiligheid op de fiets. Er is theorie, er wordt geoefend en externe sprekers vertellen hun verhaal. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met gemeenten over het oplossen van onveilige situaties op de route van en naar school.

Op eigen terrein

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid op haar terrein. We wijzen hierbij op de samenwerking met onder andere de politie, die regelmatig acties houdt.

Op school zijn deskundigen opgeleid om in geval van nood te coördineren en hulp te verlenen. Daarnaast zijn er bedrijfshulpverleners (bhv’ers) die optreden in geval van calamiteiten. Voor kleinere persoonlijke ongevallen zijn ook EHBO’ers op school aanwezig. Voor zowel bhv als EHBO is de contactpersoon voor locatie Gorinchem dhr. B.H. Dekker; voor de locatie Zaltbommel is dit dhr. B.L.P. Verheij.

Pesten en plagen

In de eerste klassen besteedt de mentor in de lessen aandacht aan het onderwerp 'pesten en plagen' en stelt de klas een pestprotocol op waaraan iedereen zich dient te houden. Ook in de volgende jaren blijft het protocol van kracht. Indien nodig wordt het in goed overleg tussen mentoren en leerlingen bijgesteld. Leerlingen die gepest worden, kunnen dit ook melden via stoppesten@gomarus.nl.

Convenant

De school heeft met de gemeente Gorinchem en de politie een convenant gesloten, waarin onder meer het volgende is afgesproken: de school heeft als huisbaas bevoegdheden die bijdragen aan de handhaving van orde en wet- en regelgeving. De bevoegdheden kunnen slechts dan worden uitgeoefend als aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan. De grenzen worden aangegeven door de privacywetgeving.

  • Toezicht: in deze categorie passen de maatregelen die zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd, mits op een duidelijke en voor iedereen zichtbare wijze hiervan melding is gemaakt. Voorbeeld: videobewaking.
  • Geoorloofd inzien: het betreft de bevoegdheid van een huisbaas inzage te verlangen in andermans zaken. De school beschikt over deze bevoegdheid, zij het onder bepaalde condities. Voorbeeld: de bevoegdheid van school om kluisjes te openen en jassen aan de kapstok, school- en fietstassen in te zien.

Wanneer het vermoeden bestaat dat een leerling verboden middelen of voorwerpen (bijv. drugs, wapens of vuurwerk) op school heeft, kan het kluisje van betreffende leerling gecontroleerd worden. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met en in opdracht van de directie en/of politie. Het schoolreglement vermeldt deze bevoegdheid, de condities waaronder dat gebeurt en wie het kluisje mag openen en de jas of tas mag inzien.

Fouilleren: de school is niet bevoegd te fouilleren. Fouilleren is een vorm van opsporing, waartoe alleen de politie bevoegd is.

Aangetroffen verboden voorwerpen

De school draagt ingenomen voorwerpen als wapens, drugs en vuurwerk altijd over aan de politie. De politie stelt een strafbaarheidsonderzoek in en legt de zaak voor aan justitie. De school kan besluiten om aangetroffen alcohol of voorwerpen aan de ouders van de betrokken leerling af te geven. Hierbij moet worden gelet op de omstandigheden waaronder deze voorwerpen worden aangetroffen en of zij geschikt zijn voor het bedreigen, dan wel het toebrengen van letsel en als wapen kunnen worden aangeduid.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De school probeert door het stellen van gedragsregels en het houden van toezicht beschadiging of vermissing van eigendommen zo veel mogelijk te voorkomen. Niettemin heeft de school een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking en is dus altijd voor rekening van de ouders. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die voor de school actief zijn (Verenigingsbestuur, Raad van Toezicht, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school of het College van Bestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is alleen het geval als er sprake is van een verwijtbare fout, waarbij één of meerdere vertegenwoordigers van de school tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is de schade van een bril tijdens de gymles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door leerlingen aan elkaar toegebracht letsel, of voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen of ouders. Dit wordt ook in het reglement voor de leerlingen vermeld.

Calamiteiten

De instructies om te handelen bij calamiteiten staan vermeld op het leerlingen- en ouderportaal onder ‘(Gomarus) algemeen’ – ‘Veiligheid’.