Visie op leerlingenzorg

 

1. Passende onderwijsleersituatie

In de Gomarusvisie staat verwoord dat er aandacht is voor leerlingen ‘die wat meer ondersteuning nodig hebben’. Vanuit de leerlingenondersteuning is deze ambitie geconcretiseerd:

  • De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de klassensituatie.
  • We streven naar thuisnabij onderwijs.
  • De leerlingenzorg is er zowel voor de leerlingen alsook voor hun docenten.
  • Er zijn diverse begeleidingsmogelijkheden binnen de leerlingenzorg.

Aan de mogelijkheden van het primaire proces zitten echter grenzen. Wanneer de situatie van een leerling – ondanks inspanningen van de leerlingenzorg  de draagkracht van het primaire proces te boven gaat, dan spant de Gomarus zich in om een passende plaats te zoeken voor de leerling, intern dan wel extern.

2. Handelingsgerichte benadering

We werken op de Gomarus vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: wat heeft deze leerling nodig om zijn onderwijsdoel te bereiken? Hierbij worden naast de leerling ook zoveel mogelijk de ouders, collega’s en – indien nodig  externe deskundigen betrokken. Dit vraagt van docenten een professionele houding. Het werken vanuit gezamenlijke doelen, afspraken en acties hoort hierbij. De leerlingenzorg heeft een ondersteunende functie richting het primaire proces vanwege haar ervaring met een handelingsgerichte benadering.

3. Preventief en curatief

We werken op de Gomarus aan het verminderen van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het primaire proces heeft oog voor vragen achter gedrag en cijfers en staat open voor coaching in het omgaan met specifiek gedrag van leerlingen. Het gevolg hiervan is het vergroten van de handelingsbekwaamheid van het primaire proces. De leerlingenzorg deelt haar kennis over gedragsverandering en denkt mee in de oplossingen voor het aanleren en veranderen van gedrag.

4. Dienstbare deskundigheid

Leerlingenzorg wil vanuit deskundigheid dienstbaar zijn t.a.v. de leerling en het primaire proces. Naast het primaire proces worden ook het onderwijsondersteunend personeel, de ouders en externe deskundigen bij de ondersteuning van leerlingen betrokken. Het Bijbelse begrip ‘dienstbaarheid’ houdt ook in dat we kansen benutten om te spreken en te handelen vanuit het perspectief en de hoop op een genadig God.

5. Betrokkenheid vanuit lerende cultuur

In deze context werken we vanuit een open dialoog en spreken we elkaar aan op hiaten én vieren we successen, waardoor een ‘lerende cultuur’ (Gomarusvisie) wordt bevorderd. Dit geldt binnen de leerlingenzorg en voor de leerlingenzorg t.o.v. het primaire proces.

6. Betrokkenheid vanuit Bijbels perspectief

We willen ons in ons handelen laten leiden door de Bijbel. We willen een voorbeeld zijn in geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, echtheid, bescheidenheid, rechtvaardigheid en naastenliefde (Gomarusvisie). Hierin past ook het benutten van kansen om over God te spreken.

 

<- Terug