Vertrouwenspersonen

Soms wil een leerling iemand in vertrouwen nemen over zaken als intimidatie of andere klachten waardoor hij/zij zich bedreigd voelt. Daartoe zijn er interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Als ouders/verzorgers, leerlingen of docenten een klacht hebben over gedrag of nalatigheid van personen die betrokken zijn bij de school, kunnen ze deze klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen. Het gaat hier om klachten die verband houden met (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of ander ongewenst gedrag en de nadelige gevolgen daarvan. Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersonen de taak van docenten, mentoren of leerlingbegeleiders overnemen. De vertrouwenspersonen zijn er alleen voor bovengenoemde klachten. Klachten worden discreet behandeld. Onderling overleg tussen de vertrouwenspersonen is mogelijk. De vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak (voorkomen is beter dan genezen) en een adviserende taak. Voor degene die een klacht indient, zijn de vertrouwenspersonen het aanspreekpunt. Zij verlenen ook nazorg en adviseren over eventueel verder te ondernemen stappen. Daarnaast bemiddelen ze, waar mogelijk, tussen de klager en de aangeklaagde, met als doel geschillen op te lossen.

 

Vertrouwenspersonen intern

Locatie Gorinchem

Dhr. J.F. Benschop: Burgemeester Luijendijkplein 8, 4235 VP Tienhoven aan de Lek; tel.: 0183 – 60 13 82 of 06 – 43 82 36 05.

Mw. J. Cadéac-Verheij: Drijverschuit 17, 3372 VA Hardinxveld-Giessendam; tel.: 06  10 35 66 67.

Mw. M.H. de Heer-Rommers: Rivierdijk 481, 3361 AL Sliedrecht; tel.: 0184 – 42 11 68.
 

Locatie Zaltbommel

Mw. C. van Helden-de Jong: Frederik Hendrikstraat 1, 4141 JD Leerdam; tel.: 0345 – 50 50 00.

Dhr. T. van de Lustgraaf: Gortstraat 60, 3905 BG Veenendaal; tel.: 0318 – 54 28 25.

 

Vertrouwenspersoon extern

dhr. A. Geuze: Sportlaan 1, 4251 GC Werkendam; tel.: 0183 – 50 47 56.

 

Vertrouwensinspecteur

Voor het melden van klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, waarmee u niet bij de vertrouwenspersonen van de school terecht kunt of wilt, kunt u gebruikmaken van het Meldpunt vertrouwensinspecteurs. Dit meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 11 13 111.