Nieuwsbrief zomer 2019

18 juli 2019 | Gorinchem


Nieuwsbrief 7- 17 juli 2019

 

Hierbij ontvangt u alweer de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar. Op deze wijze proberen we u op de hoogte te houden van de zaken die spelen op onze school.

Agenda

Zie voor alle actuele data op onze website www.gomarus.nl Voor de agenda moet u eerst inloggen. Voor alle data geldt D.V.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We kijken wat terug en proberen wat vooruit te kijken. Het schooljaar 2018-2019 is voorbij. Het was een spannend jaar. Het eerste jaar met een nevenvestiging in Zaltbommel en grote projecten in Gorinchem. We mogen terugzien op goede resultaten. Allereerst past ons Hem te danken die alles wilde geven wat nodig was. Misschien was het voor u ook wel een bewogen jaar. Blijdschap en verdriet wisselen zich meestal af in het leven. Zeker als er verdriet in uw leven gekomen is, kan terugzien pijnlijk en vooruitzien moeilijk zijn. De Heere geve u wat nodig is. We gaan met elkaar een vakantieperiode in. Even het werk laten rusten! Laten we die tijd maar gebruiken om biddend die rust te zoeken waar Paulus over schrijft: “Er blijft dan een rust over voor het volk Gods”. Van harte een goede vakantieperiode toegewenst!

Examenresultaten 2019

We kunnen met dankbaarheid terugzien op een reeks van bijna tien jaar met slagingspercentages die ver boven het landelijk gemiddelde liggen. Dat is ook dit jaar het geval. Het slagingspercentage voor 2019 is ruim 97%. Van de 395 examenkandidaten zijn er 384 geslaagd. Het is geen vanzelfsprekendheid dat zoveel leerlingen geslaagd zijn. Als eerste dank aan de Heere die leerlingen en docenten kracht en wijsheid gegeven heeft bij hun werk. Maar ik wil ook de docenten, mentoren en teamleiders bedanken die gezamenlijk zich ingezet hebben om dit resultaat te bereiken. Wij beseffen dat de leerlingen die het niet gehaald hebben teleurgesteld zijn. We wensen hen sterkte toe voor het vervolg en bij de keuzes die ze moeten maken. Voor de afdelingen van de school zijn de resultaten als volgt.

Vmbo basis beroepsgerichte leerweg 100%

Vmbo kader beroepsgerichte leerweg 96%

Mavo 97%

Havo 97%

Vwo 98%

Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s, gefeliciteerd en hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit goede resultaat. Laten we niet vergeten dat cijfers belangrijk zijn, maar niet het belangrijkste. De Heere geve dat het onderwijs uit Zijn Woord vrucht mag dragen.

Felicitatie

namens de RvT i.v.m. de examenresultaten De Raad van Toezicht nam ook dit jaar weer kennis van de resultaten van de examenkandidaten. Dan strijden woorden als dankbaarheid, tevredenheid en waardering om voorrang. Hoe komt het toch dat we ons al meerdere jaren mogen verheugen in mooie resultaten? Dit is de sleutel! Onder de onmisbare zegen van de Heere mogen alle betrokkenen bij het onderwijsproces samenwerken en hun beste krachten geven: de leerlingen, de docenten, het ondersteunend personeel en niet te vergeten: de aanhoudende support van het thuisfront. Chapeau! Namens de Raad van Toezicht, T.A. (Teunis) Stoop, voorzitter

Openingsbijeenkomsten nieuwe schooljaar

Op maandag 2 september om 19:30 uur hopen we met elkaar het nieuwe schooljaar weer te beginnen. De openingsbijeenkomsten zullen worden gehouden op drie verschillende locaties:

GELDERMALSEN Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Laan van Leeuwenstein 10. Sprekers: Ds. P. Mulder en dhr. C. van Rijswijk

HARDINXVELD - GIESSENDAM Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Buitendams 118. Sprekers: Ds. M.W. Muilwijk en dhr. J. de Deugd

WERKENDAM Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Sigmondstraat 47. Sprekers: Ds. D.E. van der Kieft en ir. Chr.J. Flikweert

Wij verwachten vele, zo niet alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te ontmoeten. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Het bestuur stelt het op prijs dat vrouwen en meisjes tijdens deze bijeenkomst een hoofddeksel dragen. Tijdens deze openingsbijeenkomsten wordt er een collecte gehouden voor de aankleding van onze beide schoolgebouwen, waarbij we de christelijke identiteit van de school ook zichtbaar willen maken voor leerlingen, docenten en bezoekers. Dit soort uitgaven worden niet vergoed door de overheid. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Introductiedag

Op dinsdag 3 september starten wij in elke klas met een introductiedag. Op deze dag worden er dus geen lessen gegeven en wordt er vanuit de verschillende teams een programma aangeboden. Wij starten deze dag schoolbreed het 2e uur met een mentoruur. Het vervolg van de dag zal dan in het betreffende mentoruur worden besproken. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De verdere invulling van deze dag kan per team verschillen. Op woensdag 4 september beginnen vanaf het 1e uur de lessen in alle klassen.

Introductiedag 3h/v Gorinchem Zoals het rooster aangeeft, is de eerste lesdag dinsdag 3 september 2019. Deze dag is een dag die is volgepland met activiteiten die de leerlingen met hun eigen klas doen. Ze starten de dag met hun mentor, maken kennis met elkaar en daarna volgt een actief deel. De dag start het 2e uur en zal tot 14.00 uur duren. Het is handig om voor het actieve deel, een soort zeskamp, sportieve kleding mee te nemen. Dat hoeft niet per se sportkleding te zijn, maar wel kleding waarin je je makkelijk beweegt en die eventueel vies mag worden. Als afsluiting van de dag krijgen de leerlingen hun boeken en die willen we, als onderdeel van de samenwerking in de klas, samen gaan kaften. Neem dus eigen kaftpapier en schaar mee!

Eerste lesdag bbhv 4hv Om de nieuwe leerlingen in de bovenbouw h/v welkom te heten en ze wegwijs te maken is er op dinsdag 3 september een introductiedag voor 4hv georganiseerd. De indeling is als volgt: 8.00-9.00: ontbijt met alle leerlingen en mentoren in de aula 2e en 3e uur: kennismaking en mentoruur 4e en 5e uur: voorlichting buitenlandse reizen. De leerlingen uit de examenklassen zorgen ervoor dat ze op dinsdag een voortgangsgesprek met hun pws-begeleider hebben gepland. Het is de bedoeling dat ze laten zien wat er tot dan toe is gedaan en hoe ze verder moeten met H.2 5h, 5v en 6v De leerlingen uit deze groepen hebben dinsdag geen les. De leerlingen uit 5h en 6v hebben wel de verplichting om op dinsdag een voortgangsgesprek met hun begeleider op school te hebben. Vrijdagmiddag hebben zij na het 5e vrij om aan hun pws te werken. De lessen volgens lesrooster starten voor alle leerlingen bbhv op woensdag.

Klassenindeling en beschikbaarheid rooster

Het maken van een rooster en het indelen van de klassen is altijd weer een hele klus. Wij merken dat het voor de leerlingen altijd weer spannend is in welke klas zij komen en welk rooster zij krijgen. In de laatste week van de vakantie komt het rooster en de klassenindeling beschikbaar. Dit zal dus op zijn vroegst zijn vanaf maandag 26 augustus. Het is niet de bedoeling om hierover in een eerder stadium met de mentor/teamleider van uw zoon of dochter in contact te treden.

Dyslexiebegeleiding op de Gomarus

Al vele jaren zorgen we op de Gomarus voor de dyslexiescreening voor leerlingen in klas 1. Elk jaar is het voor onze school een groot werk om alles te organiseren vóórdat er een onderzoek kan worden uitgevoerd. Dat heeft deels te maken met de hoeveelheid leerlingen en collega’s op de Gomarus, deels met het nogal eens gebrekkig aanleveren van informatie vanuit ouder(s)/verzorger(s) en basisscholen. Vandaar dat bij ons al langer de vraag leeft of al die inspanningen in verhouding staan tot het uiteindelijke resultaat. Dit heeft ertoe geleid dat we hebben besloten te stoppen met het afnemen van de dyslexiescreening en het faciliteren van het dyslexieonderzoek en meer te investeren in de begeleiding van de leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben. Dat wil overigens niet zeggen dat we de leerlingen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat aan hun lot overlaten! In de praktijk betekent dit het volgende: 1. Leerlingen met een dyslexieverklaring vanuit de basisschool kunnen blijven rekenen op de faciliteiten, die ook nu gelden: schoolpas, aangepaste spelling, langere tijd/minder stof bij toetsen, indien gewenst geen onvoorbereide leesbeurten, ondersteuning door de mentor en indien nodig door de dyslexiebegeleider. 2. Informatie met betrekking tot leerlingen bij wie het vermoeden leeft van dyslexie: Dit staat vaak te lezen in het aanmeldingsformulier van ouder(s)/verzorger(s) of in het overdrachtsdossier van de basisschool. De mentor heeft kennis van deze informatie en vraagt aanvullende informatie op bij de vakdocenten (met name van de talen). Indien nodig meldt de mentor de naam van deze leerling aan de dyslexiebegeleider(s). Zij gaan vervolgens bekijken of er bij deze leerling een Dyslexie Opsporingstest (DOT) afgenomen kan worden. Zo ja, dan wordt dit door en op kosten van de school gedaan en wordt het daaruit voortkomende advies gedeeld met de ouder(s)/verzorger(s). Vervolgens neemt u als ouder(s)/verzorger(s) zelf de beslissing of u, op eigen kosten, een dyslexieonderzoek voor uw zoon/dochter in wil zetten. Het inzetten van de DOT is een pilot voor onze school, waarmee we ouders willen helpen bij het advies om wel/geen externe dyslexiescreening in te zetten. Op de website van de school staan diverse praktijken, waar dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd. Tot slot, met ingang van volgend jaar zal dhr. W. Verhoef de dyslexiebegeleiding op zich nemen en zal mw. P. Bijl daarbij ondersteunende taken verrichten. We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande kunt u mailen naar pbijl@gomarus.nl .

Ontwikkeltijd => 40-minutenrooster

Eerst een stukje uitleg. In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat er vanaf 1 augustus 2019 in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. Uit gesprekken die in het kader van het ‘actieplan leraren’ zijn gevoerd, kwam naar voren dat leraren op dit moment te weinig tijd ervaren om op een goede manier te werken aan hun professionele ontwikkeling en aan de gewenste ontwikkeling van het onderwijs. Fijn dat daar naar geluisterd wordt en dat er een

concreet voorstel ligt! Leraren krijgen dus extra tijd om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Tot zover een stukje achtergrond. Het is aan de school om te onderzoeken hoe we omgaan met deze 50 uur ontwikkeltijd, oftewel, hoe we die 50 uur voor de docenten vrij kunnen spelen. De school krijgt in elk geval geen extra middelen om deze uren te financieren. We hebben er op de Gomarus voor gekozen om gedurende 12 weken in de winterperiode een 40-minutenrooster in te voeren. Wat betekent dat allemaal in de praktijk? • De periode van 12 weken start in week 46 op maandag 11 november 2019 • De periode van 12 weken eindigt in week 7 op vrijdag 14 februari 2020 • De begintijd van de school verandert niet! • De eindtijd van de school verandert wel! De laatste les (uitgezonderd dinsdag) eindigt om 14.20 uur. • In deze periode zal de school ook op dinsdag het 1e uur lessen verzorgen. Dus op dinsdag 1e t/m 7e i.p.v. 2e t/m 8e! • De bustijden veranderen niet. Verdere details zullen we u besparen. We hebben dit cursusjaar enkele dagen met zo’n rooster gewerkt. De bevindingen zijn op zich positief. Voor iedereen kortere lesdagen met: • voor de docenten naar rato van hun betrekkingsomvang ruimte om te werken aan hun professionele ontwikkeling en aan de ontwikkeling van het onderwijs. • voor de leerlingen meer vrije (studie)tijd. Uiteraard zullen we deze maatregel aan het eind van het cursusjaar 2019–2020 goed evalueren. Het is nu dus nog niet duidelijk of de maatregel voor de komende jaren blijvend is.

MRT (Motorische Remedial Teaching)

Zonder bewegen kom je nergens. We leven in een tijd waarin er minder wordt bewogen. Fysieke belasting neemt af en de tijd achter een beeldscherm neemt toe. Uit een recent onderzoek van de inspectie van het onderwijs blijkt dat het beweegniveau van basisschool kinderen verder afgenomen is. https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/04/20/bewegingsvaardigheid-basisschoolleerlingen-afgenomen Bewegen is de eerste taal die we spreken, al in de moederschoot. ‘Beweegt de baby al?’ Bewegen vormt ons zenuwstelsel. Veelzijdig en veel bewegen is daarom nodig. Wanneer dit proces niet goed verloopt ontstaat er achterstand of zelfs een hiaat in de ontwikkeling. Ook de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling zal daardoor negatief beïnvloed worden. Met behulp van MRT proberen we de achterstand in de motorische ontwikkeling in te halen en weer op het juiste ontwikkelingsniveau te komen. Het mooie is dat dit ook invloed heeft op de sociale en cognitieve ontwikkeling en je leven lang meegaat. Aan het begin van het eerste schooljaar worden screeningslessen gegeven door de docent bewegingsonderwijs (bo). De leerlingen die daar afvallen of opvallen worden geselecteerd en doorverwezen voor MRT. Via het interne zorgteam kun je ook het advies krijgen om MRT te volgen.

De ouders worden uitgenodigd op een ouderavond waar ze worden voorgelicht. Na de herfstvakantie is er één uur in de week MRT op dinsdag het 1e uur. Een goede motivatie van de leerling en de ouders is erg belangrijk omdat er wel wat doorzettingsvermogen voor nodig is.

Nieuws vanuit de oudergeleding van de MR

Als MR zijn we weer een aantal keren bij elkaar geweest na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Omdat onze ouder collega Hannie van Ledden de MR gaat verlaten is er aantal maanden geleden een oproep geweest aan ouder(s)/verzorger(s) om zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Er kwam zegge en schrijven één officiële reactie. Voor ons als ouders een teleurstelling. Als we kijken naar het grote aantal leerlingen, moeten er toch meerdere ouders zijn, die mee willen denken en adviseren over het te voeren beleid. Omdat de persoon, die zich verkiesbaar had gesteld, om persoonlijke redenen zich heeft moeten afmelden, zijn we nog steeds op zoek naar een nieuw MR lid. Na de vakantie volgt er een nieuwe oproep. Bij deze alvast de voor oproep vanuit de oudergeleding, om erover na te denken of u als ouder ons wilt komen ondersteunen als lid van de MR. Het meedenken als ouder met het beleid van de school is mooi werk. Uiteraard vraagt het tijd, maar dat valt het ook wel weer mee. De te bespreken onderwerpen worden verdeeld over de leden van de MR, zodat het te behappen is. We mogen dan ook in goede harmonie met elkaar vergaderen, waarbij vooraf het Woord mag opengaan. De vergaderingen zijn niet saai en wat er langskomt qua onderwerpen is nuttig en noodzakelijk. Ook mag er humor zijn. Op diverse terreinen van het beleid wordt ons gevraagd mee te denken en te adviseren. Als ouder/verzorger krijg je ook een goed beeld wat er allemaal komt kijken om een school in goede banen te besturen. Erg mooi om te zien op welke wijze dat door de schoolleiding en ondersteunend personeel met grote betrokkenheid wordt gedaan.

Vanuit Hoornbeeck

Ook voor de studenten van Hoornbeeck zit het schooljaar erop. Wij als docenten zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Het gevaar is groot dat we daarmee vergeten achterom te zien. Het is beiden nodig. In het achterom zien, onze zegeningen tellen en schuld belijden. In het vooruitzien is het nodig ons werk verantwoord te doen en het alles van de Heere te verwachten. Daar is genade voor nodig. Er is dit jaar weer veel gepasseerd. Een behoorlijk aantal studenten mocht een diploma in ontvangst nemen. Mooi om te zien dat er ook studenten zijn die versneld door de opleiding zijn heengegaan. Dat kan bij de BBL-techniek opleidingen. De studenten worden ingeschreven in een tweejarige opleiding, maar kunnen versnellen, doordat er veel zelfstandig gewerkt wordt. Er zijn er ook die langer werk hebben. Hun onderwijsovereenkomst wordt dan verlengd. Dat is minder mooi, maar soms door allerlei oorzaken niet te voorkomen. We hebben weer een mooi aantal aanmeldingen voor de verschillende opleidingen. We verwachten dat er volgend jaar op de Gomarus zo’n honderd Hoornbeeckers hun studie volgen. We zijn er blij mee. In ons land is er steeds meer een roep om VMBO en MBO in elkaar te laten schuiven. De zogenaamde knip tussen de twee scholen wordt dan voorkomen en dat geeft een bepaalde winst. Voordat dit ooit helemaal gerealiseerd kan worden, duurt het nog wel even. En we bieden in Gorinchem nog maar een beperkt aantal opleidingen aan. Maar toch ... Verder is het goed om tijdig na te denken over de toekomst van uw kind(eren). Neem gerust contact op en kijk ook maar eens op www.hoornbeeck.nl Daarna kiest u voor locatie Gorinchem. We schreven over de toekomst van onze kinderen. Laten we vooral niet vergeten na te denken over de eeuwige bestemming. Dat is vele malen belangrijker dan een schoolkeuze, als is een verantwoorde schoolkeuze natuurlijk ook nodig. We wensen u een goede zomerperiode toe.

Gomarus scholengemeenschap | www.gomarus.nl