Nieuwsbrief September 2019

29 augustus 2019 | Gorinchem


Openingsbijeenkomsten nieuwe schooljaar

Op maandag 2 september om 19:30 uur hopen we met elkaar het nieuwe schooljaar weer te beginnen. De openingsbijeenkomsten zullen worden gehouden op drie verschillende locaties:

GELDERMALSEN Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Laan van Leeuwenstein 10. Sprekers: Ds. P. Mulder en dhr. C. van Rijswijk

HARDINXVELD - GIESSENDAM Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Buitendams 118. Sprekers: Ds. M.W. Muilwijk en dhr. J. de Deugd

WERKENDAM Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Sigmondstraat 47. Sprekers: Ds. D.E. van der Kieft en ir. Chr.J. Flikweert

Wij verwachten vele, zo niet alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te ontmoeten. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Het bestuur stelt het op prijs dat vrouwen en meisjes tijdens deze bijeenkomst een hoofddeksel dragen. Tijdens deze openingsbijeenkomsten wordt er een collecte gehouden voor de aankleding van onze beide schoolgebouwen, waarbij we de christelijke identiteit van de school ook zichtbaar willen maken voor leerlingen, docenten en bezoekers. Dit soort uitgaven worden niet vergoed door de overheid. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Introductiedag

Op dinsdag 3 september starten wij in elke klas met een introductiedag. Op deze dag worden er dus geen lessen gegeven en wordt er vanuit de verschillende teams een programma aangeboden. Wij starten deze dag schoolbreed (m.u.v. bbhv, zie hieronder) het 2e uur met een mentoruur. Het vervolg van de dag zal dan in het betreffende mentoruur worden besproken. De verdere invulling van deze dag kan per team verschillen. Op woensdag 4 september beginnen vanaf het 1e uur de lessen in alle klassen.

Introductiedag 3h/v Gorinchem

Zoals het rooster aangeeft, is de eerste lesdag dinsdag 3 september 2019. Deze dag is een dag die is volgepland met activiteiten die de leerlingen met hun eigen klas doen. Ze starten de dag met hun mentor, maken kennis met elkaar en daarna volgt een actief deel. De dag start het 2e uur en zal tot 14.00 uur duren. Het is handig om voor het actieve deel, een soort zeskamp, sportieve kleding mee te nemen. Dat hoeft niet per se sportkleding te zijn, maar wel kleding waarin je je makkelijk beweegt en die eventueel vies mag worden. Als afsluiting van de dag krijgen de leerlingen hun boeken en die willen we, als onderdeel van de samenwerking in de klas, samen gaan kaften. Neem dus eigen kaftpapier en schaar mee!

Eerste lesdag bbhv

4hv Om de nieuwe leerlingen in de bovenbouw h/v welkom te heten en ze wegwijs te maken is er op dinsdag 3 september een introductiedag voor 4hv georganiseerd. De indeling is als volgt: 8.00-9.00: ontbijt met alle leerlingen en mentoren in de aula. Let dus op dat je voor 8.00 uur op school bent! 2e en 3e uur: kennismaking en mentoruur 4e en 5e uur: voorlichting buitenlandse reizen. De leerlingen uit de examenklassen zorgen ervoor dat ze op dinsdag een voortgangsgesprek met hun pws-begeleider hebben gepland. Het is de bedoeling dat ze laten zien wat er tot dan toe is gedaan en hoe ze verder moeten met H.2 5h, 5v en 6v De leerlingen uit deze groepen hebben dinsdag geen les. De leerlingen uit 5h en 6v hebben wel de verplichting om op dinsdag een voortgangsgesprek met hun begeleider op school te hebben. Vrijdagmiddag hebben zij na het 5e vrij om aan hun pws te werken. De lessen volgens lesrooster starten voor alle leerlingen op woensdag. Klassenindeling bbhv Eind vorig schooljaar konden er verzoeken voor plaatsing bij medeleerlingen worden ingediend. Gisteren zijn de laatste verzoeken verwerkt. Vanaf woensdag 28-08 worden er voor bbhv geen verzoeken meer behandeld i.v.m. gereedmaken klassenlijsten, mentorgroepen e.d.

 

Schoolboeken

Schoolboeken zijn over het algemeen gratis omdat zij bekostigd worden door de overheid. Wij gaan ervan uit dat leerlingen zorgvuldig met deze boeken omgaan. Eventuele schade moet worden vergoed. Bij vermissing wordt de nieuwprijs in rekening gebracht. Ook wij moeten deze nieuwprijs betalen als wij een nabestelling moeten doen. In dit verband willen we er op wijzen dat het belangrijk is dat uw zoon/dochter zijn/haar naam op de daarvoor bestemde plaats in het boek schrijft. Hierdoor is verwisseling niet meer mogelijk. Wat valt er wel en wat valt er niet onder deze “gratis schoolboeken”? Al het lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en dat naar vorm en inhoud is gericht op informatie-overdracht, valt onder deze bekostigingsregel. Dit betekent bijvoorbeeld dat agenda’s, woordenboeken, atlassen, rekenmachines, gymkleding enz. hier niet onder vallen.

Kostenoverzicht

In de loop van het schooljaar zal voor een aantal zaken een bijdrage worden gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de locatie en de klas waarin uw kind zit. U moet hierbij denken aan de algemene schoolartikelen zoals agenda’s, gymkleding, rekenmachines en werkmaterialen. Daarnaast ook een aantal specifieke zoals bijvoorbeeld voor excursies en werkweken. Om u een indicatie te geven van de te verwachten kosten hebben we een overzicht voor de verschillende leerjaren toegevoegd (zie bijlage). Dit is op basis van de ervaringen van voorgaande jaren. Prijswijzigingen en eventuele onverwachte kosten voorbehouden. Verder willen we erop wijzen dat de regels aangeduid met een b) een vrijwillig karakter hebben. Dit betekent dat deze bijdrage niet verplicht is. Uiteraard wil dit niet zeggen dat de betaling volledig vrijblijvend is, omdat wij als school deze activiteiten wel belangrijk vinden voor het onderwijsproces. Vandaar dat wij erop rekenen dat u deze bijdrage, na ontvangst van de factuur, wilt betalen.

De volgende zaken moeten de leerlingen zelf kopen (zijn ook op school te koop): grote schriften €0,75; geo-driehoek €0,35; passer €1,90; snelhechter €0,15; rekenmachine €15,00; grafische rekenmachine (voor bovenbouw havo/vwo) €106,00.

Ouderbijdrage

Het College van bestuur heeft voor dit cursusjaar de algemene vrijwillige ouderbijdrage (aangeduid met een c) ongewijzigd vastgesteld op €34,00 per gezin voor kosten die niet door het rijk worden vergoed. Onze school besteedt de ouderbijdrage aan: Bijbels voor (examen)leerlingen; diverse bijeenkomsten voor ouders; bezinningsdagen; extra uitgaven mediatheek; ontwikkeling van eigen lesmethodes; identiteitscursussen (GPV). Voor de betaling van de algemene ouderbijdrage ontvangt u in de loop van het schooljaar een factuur.


Het versturen van facturen

Sinds enkele jaren versturen wij, om kosten te besparen, onze facturen per e-mail en niet meer per post. Mocht u een herinnering ontvangen en denkt u de factuur niet te hebben ontvangen, dan graag uw mailbox even controleren.


Vanuit Hoornbeeck

Als we terug zien op het afgelopen cursusjaar, zijn er mooie dingen geweest. Tegelijk waren er ook zorgen. Als we aan de mooie dingen denken, denken we aan de 48 diploma’s die werden overhandigd. Er waren geen voortijdig schoolverlaters. Een hele mooie opbrengst, als we getalsmatig rekenen en kijken. Daarnaast werden de lessen gegeven en dagopeningen werden gehouden. Het wacht alles op de zegen van de Heere. Daar wil de Heere om gevraagd worden. Heeft de school ook een plaatsje in uw gebed? Zo niet, vraag of de Heere het op het hart wil binden. Dán komt er gebed en is er verwachting. Er waren ook zorgen. In sommige gezinnen kwam er een lege plaats. Er zijn er ook waar een ernstige ziekte het huis is binnengekomen.

We maken ons ook zorgen over de geest van de tijd die overal doordringt. Is er dan wat nieuws onder de zon? Dat niet, maar toch ... U begrijpt het wel, toch? En nu staan we voor een nieuw schooljaar. Wat zal het ons brengen? Hoe zal het schooljaar voor onze studenten verlopen? Als we dit zo schrijven, beseffen we weer hoe ontzettend weinig we als mensen weten. En dan te weten dat de Heere alles weet! In die wetenschap mogen we met moed en verwachting het werk weer ter hand nemen. Op dit moment van schrijven staan er 99 studenten ingeschreven. Langzaam maar zeker groeit het aantal studenten die de weg naar het Hoornbeeck op de Gomarus weten te vinden. We zijn er blij mee. Het scheelt vaak veel reistijd voor onze studenten.

 

Er zijn wellicht ouders die de nieuwsbrief van de Gomarus voor het eerst onder ogen krijgen. Zij vragen zich misschien af waar het nu over gaat? Hoornbeeck op Gomarus? Hoe zit dat? We leggen het kort uit. Gomarus en Hoornbeeck zijn ruim drie jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Gomarus is een dependance geworden van Hoornbeeck in Amersfoort. Er worden op de Gomarus, onder verantwoordelijkheid van het Hoornbeeck, verschillende MBO opleidingen aangeboden.

Welke opleidingen worden er dan aangeboden?

We bieden de volgende opleidingen aan: • BBL Verkoper en Logistiek medewerker op niveau 2 • BBL Techniek op niveau 2 en 3. We bieden binnen techniek de opleidingen timmeren, metselen, schilderen en meubelmaker aan. • BOL Medewerker Facilitaire Dienstverlening op niveau 2 • BOL Helpende Zorg en Welzijn op niveau 2

Komen er in de toekomst nog opleidingen bij? Er liggen inderdaad wel wensen, maar in hoeverre dat realiseerbaar is, weten we nog niet. Ik zou best nog meer willen weten. Kan dat? Goed om op de site te kijken. Kijk maar eens op www.hoornbeeck.nl Als u dan kiest voor locatie Gorinchem, kunt u zien wat we in huis hebben.

We hopen dat we een goed cursusjaar mogen ontvangen. Daarnaast u als ouders het nodige toegewenst in de opvoeding van uw kinderen. Wat een voorrecht dat we als school een jaar of meerdere jaren een stukje met u mogen meelopen. Wilt u dan ook een poosje met ons mee oplopen? Zullen we dan afspreken dat we voor dezelfde zaken staan? Dat is wat ons betreft goed onderwijs in overeenstemming met Gods Woord. Hartelijk dank voor uw steun!