Wij zijn per direct op zoek naar een:

         Conciërge, 

m/v, fulltime in Zaltbommel

 

De organisatie kent naast het onderwijskundige proces een aantal ondersteunende processen die zijn ondergebracht in de dienst Bedrijfsvoering. Deze omvat de onderdelen P&O advies, Facilitaire zaken, ICT en Administratie. 


De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Facilitaire dienst. De Facilitaire dienst heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het beheren en onderhouden van gebouwen en technische installaties, het zorgdragen voor de beveiliging van de school, het verzorgen van de bode-, telefoon-, en receptiefunctie, de repro en de inkoop van goederen en diensten.


De conciërgetaken behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in en buiten het gebouw (of de gebouwen) alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen), verricht ondersteunende diensten en treedt op bij 
conflicterend gedrag van leerlingen. 


Werkzaamheden
1. Toegankelijkheid en functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen), door:
- het periodiek controleren van (het) gebouw(en) en de inventaris en beheert alle sleutels, codes e.d.; 
- het toezicht houden op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen), het toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen en kluisjes en op het vrijhouden van vluchtwegen; 
- het onderzoeken van gebreken en storingen in installaties, apparatuur en gebouwen en het verhelpen van deze, dan wel het inschakelen van derden in en het begeleiden van deze bij het uitvoeren van werkzaamheden; 
- het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), terreinen, installaties, apparatuur en inventaris; 
- het repareren van vernielingen of het aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen. 


2. Ondersteunende diensten, door:
- het verrichten van receptietaken als telefoonbediening, waaronder het verstrekken van eenvoudige informatie, ontvangen en doorverwijzen van bezoekers en het vastleggen van afspraken; 
- het aannemen van meldingen van ziekte , het noteren van absenten, te laat komen e.d.; 
- het uitvoeren van inkoopopdrachten; 
- het ophalen van post en het wegbrengen van deze; 
- het kopiëren van lesmateriaal; 
- het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
- het verlenen van hulp bij calamiteiten op het gebied van EHBO en BHV;
- het verzorgen van kantinediensten, het verstrekken van kantineartikelen, het 
beheren van de kantine, de voorraden consumptiegoederen en het doen van
inkopen; 
- het ondersteunen van ouderavonden e.d.


3. Optreden op bij conflicterend gedrag van leerlingen door:
- het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
- het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
- het toezicht houden op geschorste leerlingen; 
- het toezien, in voorkomende gevallen, op de uitvoering van strafmaatregelen. 


4. Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
- het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
- het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden en zo nodig uit te breiden;
- het deelnemen aan na- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan;
- het participeren in een kwaliteitskring om te komen tot intercollegiale toetsing;
- het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen in het eigen vakgebied.

Speelruimte (kader, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
- verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften;
- legt verantwoording af aan het hoofd facilitaire dienst over de juiste wijze van 
zorgdragen voor toegankelijkheid en functioneel gebruik van het gebouw (of de 
gebouwen), van ondersteunende diensten en van optreden op bij conflicterend gedrag 
van leerlingen;
- neemt beslissingen bij het toezicht houden op de beveiliging binnen en buiten het 
gebouw, het verrichten van receptietaken als telefoonbediening, het verzorgen van 
kantinediensten, het ingrijpen bij conflictsituaties.

Kennis en vaardigheden
- vaktechnische kennis van gebouwen, apparaten en installaties; 
- kennis van kantinewerkzaamheden; 
- kennis van het lezen van gebruiksaanwijzingen van apparaten en installaties;
- kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO en BHV;
- vaardig in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
- vaardig in het optreden bij verstoringen;
- vaardig het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden;
- communicatieve en computer vaardigheden;
- inzicht in de werking van een technische hulpmiddelen, zoals de telefooncentrale;
- inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling.

Contacten
- met docenten en schoolleiding over het gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen; 
- met leerlingen over hun gedrag om te corrigeren; 
- met medewerkers van bedrijven om hen te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden; 
- met derden om hen telefonisch te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door te verwijzen.

Bekijk hier ook het functieprofiel

 

Meer informatie over het profiel van onze school vind je op deze website.

Informatie:

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met dhr. W.A. Nagel, locatieleider wanagel@gomarus.nl of  tel. 06-28921083 en/of dhr. B.L.P. Verheij, conciërge blpverheij@gomarus.nl of tel. 06-30147095.
 

Sollicitatie:

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om te solliciteren via deze link.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.