Vorming en toerusting

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanuit de Bijbelse principes kunnen en willen leven, en dat ook kunnen verwoorden en voorleven naar andersdenkenden. De voorbereiding daarop die de leerlingen ontvangen op onze school noemen we Vorming en Toerusting. We verwachten dat deze zaak ook thuis hoog op de agenda staat. De reformatorische gezindte vormt in Nederland een minderheid. Onze jongeren komen in aanraking met mensen en maatschappelijke ontwikkelingen die haaks op het reformatorisch gedachtegoed staan. Daarom is het belangrijk dat we de Bijbelse waarden en normen overdragen en bespreken waardoor de leerlingen deze overnemen en daarvoor uit durven en kunnen komen in een omgeving die daar anders over denkt. We doen dat in de lessen van de diverse vakken, zoals godsdienst, maatschappijleer, biologie, maar ook op speciale themadagen over bijvoorbeeld seksualiteit, omgaan met moderne media en door middel van de (maatschappelijke) stage.

Uiteraard dienen onze leerlingen te leren participeren in de huidige maatschappij als betrokken burgers in de samenleving met behoud van de eigen waarden en normen en respect voor andersdenkenden.