Shakespeareklassen

In iedere jaarlaag van de onderbouw vwo wordt minimaal één Shakespeareklas samengesteld. Het reguliere onderwijsaanbod van deze klassen wordt in kortere tijd aangeboden, zodat er ruimte is voor extra projectonderwijs. Dit projectonderwijs is bewust aanbod gestuurd om de leerdoelen zo goed mogelijk te kunnen behalen. Coaching is tevens een belangrijk aspect van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen.

Projectonderwijs

Iedere Shakespeareklas krijgt drie uur per week projectonderwijs. Dit projectonderwijs wordt gegeven tijdens de woensdagochtend. De projecten worden gegeven door verschillende projectdocenten. Ieder project duurt zes weken.

Inhoudelijke eisen project

Voor de projecten zijn leerdoelen en leerinhouden geformuleerd. De leerdoelen zijn afgeleid van de doelstelling van Shakespeare. Ieder project moet zoveel mogelijk gericht zijn op het behalen van de volgende doelen:

Leerlingen ontwikkelen zich cognitief, metacognitief en sociaal-emotioneel.

De leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd om cognitieve uitdagingen aan te gaan door verder te kijken dan hun eigen interesses en doordat het project het niveau van de reguliere lessen te overstijgen.

Leerlingen ontwikkelen een bredere kijk op de wereld/samenleving en ontwikkelen een onderzoekende houding.

Leerlingen worden uitgedaagd om hun executieve en metacognitieve vaardigheden uit te breiden.

Voor de leerinhouden maken we gebruik van Criteria voor uitdagend aanbod van het SLO. Hieraan voegen we als schoolspecifiek criterium toe dat de leerling binnen een project verschillende keuzemogelijkheden heeft.

Kaders project

Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen, zijn een aantal kaders geformuleerd:

Leerlingen werken bij ieder project uit een projectboekje.

Projectdocenten verantwoorden hun project met behulp van een format.

Ieder project bestaat uit achttien inhoudelijke lesuren. Tussen de projecten is een tussenweek gepland, waarin de leerlingen het oude project afronden en/of het nieuwe project opstarten.

Projectdocent

De projectdocenten hebben tijdens de projecten een meer coachende rol dan de traditionele rol van een docent. In Hoogbegaafd – de rol van de school hebben we uitgebreid omschreven welke competenties we van projectdocenten verwachten.

Praktijk

Leeromgeving: Iedere woensdagmorgen zijn een aantal theorielokalen, twee computerlokalen en een praktijklokaal beschikbaar voor de Shakespeareklassen. Binnen deze ruimtes werken de leerlingen zo zelfstandig mogelijk individueel of in groepen aan de projecten.

Excursies: In het kostenoverzicht voor ouders is een bedrag van € 50,- per jaarlaag opgenomen voor excursies in het kader van Shakespeareprojecten.

Projectavond: Ieder jaar wordt een projectavond georganiseerd. Per project presenteren de leerlingen minimaal 15 minuten voor ouders, docenten en belangstellenden.

Onderwerpen: Het aanbod van projecten wisselt per schooljaar. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen tijdens schooljaar 2016-2017:

 • Let’s Make Books!
 • Bestuurskunde
 • Verrassingsproject door leerlingen uit de bovenbouw
 • First Lego League
 • Mode
 • Eureka!Cup
 • Planologie
 • Architectuur
 • Concert
 • Beeldende vorming
 • Nederlands Landschap

Toetsing/Afronding

Ieder eindproduct wordt inhoudelijk beoordeeld met behulp van een beoordelingsmodel en telt mee voor de overgang van de leerling.

De ontwikkeling van de leerling wordt niet beoordeeld met een cijfer. Er wordt na ieder project een schriftelijke reflectie per leerling ingevoerd in het leerlingvolgsysteem.

Bij afronding van de onderbouw ontvangen de leerlingen een Gomarus-certificaat waarop de onderwerpen van de projecten en het eindcijfer staan.

Coaching

Een belangrijk leerdoel van Shakespeare is dat leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook metacognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen. Daarom is coaching een belangrijk onderdeel van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen.

Screening

De screening van de leerlingen voor de Shakespeareklas is een onderdeel van de aanmelding van nieuwe leerlingen op de Gomarus. Alle leerlingen met een vwo-advies worden door het Centrum Begaafdheidsonderzoek uit Nijmegen (CBO) gescreend. Deze screening vindt plaats in de maand april of mei op de Gomarus. De leerlingen vullen vragenlijsten in die intelligentie, geheugen en kennis in kaart brengen. Ook de leergierigheid en het zelfbeeld van de leerling worden getoetst.

Selectie leerlingen

De adviezen van het CBO vormen de leidraad bij de selectie van leerlingen voor de Shakespeareklas. Naast deze adviezen worden adviezen van de basisschool en beargumenteerde wensen van ouders meegenomen in de selectieprocedure. Voor de selectie van leerlingen zijn geen minimale Citoscores vereist. Bij de selectie krijgen de leerlingen voor wie plaatsing in de Shakespeareklas nodig is, voorrang boven leerlingen die graag geplaatst willen worden. We streven naar een maximale klassengrootte van ongeveer zesentwintig leerlingen.

Mentoraat

De mentor is de eerstverantwoordelijke voor de coaching van de leerling en eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. De coaching door de mentor vindt plaats in de vorm van mentorgesprekken en mentorlessen. Het aanleren van studievaardigheden is daarbij een belangrijke taak van de mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, voert de mentor regelmatig overleg met de (project)docenten en met de meerbegaafdheidscoach.

Lessentabel

In de lessentabel van iedere Shakespeareklas is drie uur projectonderwijs opgenomen ten koste van 3 uur regulier onderwijs. Verschillende vakken werken daarom in één van de drie jaarlagen met urenreductie. Deze vakken krijgen de gelegenheid deze uren te compenseren met projecten die aansluiten bij hun vakgebied. Daarbij geldt als voorwaarde dat het project voldoet aan de inhoudelijke eisen en kaders voor een project en dat er ruimte is in het rooster. De vakdocenten die lesgeven met reductie hebben de opdracht de reguliere lesstof te compacten, zodat de Shakespeareklas in de reguliere lessen in minder tijd dezelfde leerstof verwerkt als de andere vwo-klassen.

< Terug