Stichting vermogensbeheer

 

Naam en Doelstelling van de Stichting

De Stichting Vermogensbeheer Gomarus te Gorinchem zet zich primair en breed in voor identiteit gerelateerde aspecten van het onderwijs op de Gomarus Scholengemeenschap (hoofdlocatie te Gorinchem).

RSIN of fiscaal nummer instelling

Het RSIN nummer van de stichting is 822704341

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Vermogensbeheer Gomarus is als volgt:

 • Voorzitter:                         Dhr. A. C. Speksnijder te Werkendam
 • Secretaris:                          Dhr. W. de Jong te Sliedrecht
 • Penningmeester:                Dhr. A.J. Rozendaal te Wijk en Aalburg

 

Beloningsbeleid voor het bestuur

 • Het volledige bestuur krijgt geen vergoeding voor de activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting.

Beleidsplan

 1. De Stichting Vermogensbeheer Gomarus ondersteunt in het kader van:
  1. De primaire gerichtheid op identiteit gerelateerde aspecten van het onderwijs op de door de StVO geëxploiteerde Gomarus Scholen Gemeenschap in brede zin;
  2. Specifiek te benoemen projecten met een onderwijskundig doel. Bijvoorbeeld een project ‘Engels’ of ‘Godsdienst’, met als onderwijskundig doel het opwaarderen van het niveau;
  3. Een bedrage aan de ouders van leerlingen in de bekostiging van het vervoer naar de Gomarus ;
  4. Een bijdrage in of een lening ten behoeve van investeringen in infrastructurele projecten zoals nieuwbouw, verbouwing en dergelijke. In de periode 2017-2018 kan dit de beoogde nevenvestiging zijn in Zaltbommel. Het betreft dan (voor)investeringen in zaken die anders niet mogelijk zijn en die op de lange termijn grote voordelen met zich meebrengen (in onderwijskundige of financiële zin).

 

 1. De Stichting Vermogensbeheer Gomarus belegt gelden met optimaal rendement binnen de kaders van het volgende:
  1. Geen risico nemen met betrekking tot de intrinsieke waarde;
  2. Geen lange termijn vastlegging;
  3. Niet beleggen in aandelen;
  4. Niet beleggen in obligaties;
  5. Wel plaatsen op korte termijndeposito’s bij Nederlandse banken met minimaal een A rating;
  6. Verdelen van het te beleggen vermogen over meerdere banken voor maximale benutting van het garantiestelsel.

 

Maximaal tweemaal per jaar bekijkt het bestuur eventuele aanvragen en toetst deze op de relatie tot de identiteit, op specifieke onderwijsdoelen of financiering. Op basis hiervan worden projecten al dan niet (mee) gefinancierd.

Contact

Wilt u graag meer informatie over onze projecten?

Stichting Vermogensbeheer Gomarus

T.a.v. Dhr. W.G. van Horssen

Postbus 425

4200 AK  Gorinchem

Email: wgvanhorssen@gomarus.nl

Website: www.gomarus.nl/stichtingvermogensbeheer

Verslag activiteiten

De Stichting Vermogensbeheer heeft in de afgelopen jaren diverse projecten ondersteund door middel van financiële bijdragen. Dit doet zij op het gebied van identiteit, specifieke onderwijsdoelen of (voor)financiering bij nieuwbouw.

In het kalenderjaar 2016 heeft de Stichting bij een beperkt aantal ouders een tegemoetkoming in de vervoerskosten gedaan.

Alle projecten worden gevolgd en geëvalueerd tijdens de bestuursvergaderingen. Projecten die recent gesteund werden zijn:

 • Project ‘Knelpunten vervoer van (groepen) ouders’;
 • Project ‘Onderwijsmethode voor het vak Godsdienst’;
 • Project ‘Media educatie’;
 • Project ‘Bijbel met uitleg’ bij het 40-jarig jubileum van de Gomarus.

 

Overzicht Inkomsten en Uitgaven   
  Werkelijk Begroot
  2015 2015
Inkomsten   
 Ontvangsten Giften en Donaties€ 7.622 € 6.000
 Rente inkomsten€ 11.314 € 13.000
Totale inkomsten€ 18.936 € 19.000
     
Uitgaven   
 Operationele kosten€ 1.915 € 1.650
 Projecten€ 31.953 € 4.000
Totale uitgaven€ 33.868 € 5.650
     
Resultaat-€ 14.932 € 13.350

  Naam   Beschrijving   Grootte   Datum aangemaakt  
Er zijn geen bestanden gevonden...