Klachtenregeling

Algemeen

In en over iedere organisatie zijn klachten. Wanneer u klachten heeft verwachten we dat u zelf met de direct verantwoordelijke persoon contact opneemt over datgene wat in uw ogen niet goed is. Wanneer u vindt dat er niet op passende wijze met uw klachten wordt omgegaan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Wanneer de sociale veiligheid in het geding is (pesten, seksuele intimidatie) vindt u informatie in het Schoolveiligheidsplan.

Ten slotte, wanneer u vragen hebt over het (onderwijskundig) beleid van de school, de schoolkosten en dat soort zaken, kunt u contact opnemen met de MR.

8.2 Procedure

Indien u vragen, klachten en/of verzoeken hebt met betrekking tot het onderwijs en/of het lesgeven op onze school, kunt u zich in onderstaande volgorde wenden tot de volgende personen:
• De vakleerkracht, indien uw vraag specifiek gericht is op dat vak en/of die docent of zijn/haar les.
• De mentor van de klas waarin uw zoon/dochter zit, indien u bij de vakdocent geen gehoor krijgt of als het iets betreft dat uw kind en/of de hele klas aangaat, maar niet specifiek één vak.
• De teamleider, indien de mentor geen afdoende antwoord kan geven of indien het zaken betreft die klasoverstijgend zijn.
• Eén van de directeuren of het College van Bestuur, als het iets betreft dat de gehele school aangaat of indien u bij de voorgaande stap(pen) geen afdoende antwoord hebt gekregen. We willen u nadrukkelijk vragen deze volgorde aan te houden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u zich rechtstreeks tot het College van Bestuur wendt met vragen die het onderwijs op school aangaan.

Medezeggenschapsraad: de beleidsstukken waarover de MR adviseert zijn bijvoorbeeld de begroting, het schoolplan, het personeels- of het privacy beleid. Wanneer u daar vragen of opmerkingen overheeft kunt u contact opnemen met één van de ouders uit de oudergeleding.

Officiële klachten
Voor officiële klachten bestaat er een onafhankelijke commissie die benoemd wordt door het Verenigingsbestuur van de school. Als u een klacht bij deze klachtencommissie wilt indienen, dient u ook eerst contact op te nemen met de schoolleiding.

Adressen Klachtencommissie reformatorisch onderwijs (regio Barendrecht):
• mr. A. van der Veer, Diepenbrockstraat 2, 3247 EJ Dirksland Tel.: 0187-609011.
Vertrouwenspersonen Intern:
• mw. J. Verheij en dhr. P. Trouwborst
Vertrouwenspersoon Extern:
• dhr. A. Geuze, Sportlaan 1, 4251 GC Werkendam Tel.: 0183-504756.

8.3 Vertrouwenspersonen

Soms wil een leerling iemand in vertrouwen nemen over zaken als intimidatie of andere klachten waardoor hij/zij zich bedreigd voelt. Daartoe zijn er interne en een externe vertrouwenspersonen aangesteld.

 

Intern:          - mw. J. Verheij

- dhr. P. Trouwborst

Extern:         Dhr. A. Geuze

Sportlaan 1

4251 GC  Werkendam

Tel.: 0183-504756.

Als ouders/verzorgers, leerlingen of docenten een klacht hebben over gedrag of nalatigheid van personen die betrokken zijn bij de school, kunnen ze deze klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen. Het gaat hier om klachten die verband houden met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of ander ongewenst gedrag en de nadelige gevolgen daarvan. Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersonen de taak van docenten, mentoren of leerlingbegeleiders overnemen. De vertrouwenspersonen zijn er alleen voor bovengenoemde klachten. Klachten worden discreet behandeld. Onderling overleg tussen de vertrouwenspersonen is mogelijk. De vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak (voorkomen is beter dan genezen) en een adviserende taak. Voor degene die een klacht indient, zijn de vertrouwenspersonen het aanspreekpunt. Zij verlenen ook nazorg en adviseren over eventueel verder te ondernemen stappen. Daarnaast bemiddelen ze, waar mogelijk, tussen de klager en de aangeklaagde, met als doel geschillen op te lossen. Zie hiervoor ook de klachtenregeling, die te raadplegen is via de website van onze school.

 

Vertrouwensinspecteur

Voor het melden van klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, waarmee u niet bij de vertrouwenspersonen van de school terecht kunt of wilt, kunt u gebruikmaken van het Meldpunt vertrouwensinspecteurs. Dit meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111.