Coaching

Een belangrijk leerdoel van Shakespeare is dat leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook metacognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen. Daarom is coaching een belangrijk onderdeel van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen.

 

Screening

De screening van de leerlingen voor de Shakespeareklas is een onderdeel van de aanmelding van nieuwe leerlingen op de Gomarus. Alle leerlingen met een vwo-advies worden door het Centrum Begaafdheidsonderzoek uit Nijmegen (CBO) gescreend. Deze screening vindt plaats in de maand april of mei op de Gomarus. De leerlingen vullen vragenlijsten in die intelligentie, geheugen en kennis in kaart brengen. Ook de leergierigheid en het zelfbeeld van de leerling worden getoetst.

Selectie leerlingen

De adviezen van het CBO vormen de leidraad bij de selectie van leerlingen voor de Shakespeareklas. Naast deze adviezen worden adviezen van de basisschool en beargumenteerde wensen van ouders meegenomen in de selectieprocedure. Voor de selectie van leerlingen zijn geen minimale Citoscores vereist. Bij de selectie krijgen de leerlingen voor wie plaatsing in de Shakespeareklas nodig is, voorrang boven leerlingen die graag geplaatst willen worden. We streven naar een maximale klassengrootte van ongeveer zesentwintig leerlingen.

Mentoraat

De mentor is de eerstverantwoordelijke voor de coaching van de leerling en eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. De coaching door de mentor vindt plaats in de vorm van mentorgesprekken en mentorlessen. Het aanleren van studievaardigheden is daarbij een belangrijke taak van de mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, voert de mentor regelmatig overleg met de (project)docenten en met de meerbegaafdheidscoach.

Lees verder