Financiën

 

Algemene ouderbijdrage

De rijksoverheid vergoedt het overgrote gedeelte van de onderwijskosten. Voor enkele uitgaven is dit echter niet het geval. Denk hierbij aan de extra uitgaven voor het ontwikkelen van eigen lesmethodes voor de vakken godsdienst, Nederlands, biologie, geschiedenis, maatschappijleer en muziek. Als reformatorische school kunnen we niet instemmen met de gangbare methodes. Daarnaast vinden we het belangrijk om pas beginnende docenten de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming (GPV) te laten volgen. Dit is een cursus die samen met andere reformatorische scholen tot stand is gekomen. Vandaar dat we de ouder(s)/verzorger(s) vragen ons hierin te steunen via een algemene ouderbijdrage van €34,- per gezin.

 

Besteding algemene ouderbijdrage

Het afgelopen jaar is er totaal voor circa €40.000,- binnengekomen aan algemene ouderbijdragen. Deze bijdrage werd besteed aan: Bijbels voor examenleerlingen; het beschikbaar hebben van Bijbels in de Statenvertaling in de lokalen van de school; diverse bijeenkomsten voor ouder(s)/verzorger(s); bezinningsdagen; extra uitgaven voor de mediatheek; ontwikkeling van eigen lesmethodes en identiteitscursussen (GPV).

 

Overige financiën

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een overzicht waarop de verschillende excursies en overige kosten per leerjaar staan. Dit overzicht is ook te vinden op onze website. Deze kosten vallen onder de zogenaamde ‘schoolkostenregeling’. Dit wil zeggen dat ouder(s)/verzorger(s) niet verplicht zijn deze te betalen, maar dat er op basis van ervaring uit het verleden wel mee gerekend wordt dat zij deze bedragen, of tenminste een gedeelte ervan, aan de school zullen vergoeden. Het kan zijn dat leerlingen die niet meegaan een vervangende opdracht op school krijgen.

 

Boekenfonds

Het merendeel van de schoolboeken is gratis. De overheid geeft een vergoeding aan de scholen om de schoolboeken aan te kopen. Wat valt er wel en wat valt er niet onder deze ‘gratis schoolboeken’? Al het lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht valt onder de ‘gratis schoolboeken’. Dit betekent bijvoorbeeld dat agenda’s, woordenboeken, atlassen, rekenmachines, gymkleding enz. hier niet onder vallen.

 

Advies medezeggenschapsraad

Voordat de diverse bijdragen worden bekendgemaakt op de website wordt de MR gevraagd hierover advies uit te brengen.

 

Bankrekeningen

Het rekeningnummer van onze school is NL85 RABO 0368 7359 74 t.n.v. Stichting Chr. VO op ref. grondslag te Gorinchem. Wilt u onze school een gift schenken, dan verzoeken wij u dit over te maken op het bankrekeningnummer NL37 RABO 0156 6594 33 t.n.v. Stichting Vermogensbeheer Gomarus te Gorinchem.

Hieronder het kostenoverzicht van dit schooljaar:

  Naam   Grootte  
Er zijn geen bestanden gevonden...
U heeft geen rechten om deze map te bekijken