Lees meer...Komt u kind naar de Gomarus?

1. Aanmelden

Indien u overweegt om uw kind op één van de locaties van de Gomarus aan te melden dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen.

U dient wel een BSN-nummer van de aan te melden leerling bij de hand te houden. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u dat op het formulier aangeven. De zorgcoördinator neemt dan contact met u op.

Voor leerlingen die vanuit groep 7 de overstap willen maken naar het Voortgezet Onderwijs, zijn speciale regels. De basisschool moet daarvoor contact opnemen met de Gomarus.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie.

U kunt bellen naar 0183-610361 of mailen naar administratie@gomarus.nl.

2. Advies / Heradvies in verband met de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Het advies dat de basisschool geeft aan uw kind, is leidend op onze school. De basisschool mag zowel een enkelvoudig advies als een meervoudig advies geven. Als school voor voortgezet onderwijs zullen we bij een meervoudig advies kiezen voor plaatsing op het hoogste niveau, mits er een heterogene (gemengde) klas is.

Mocht uw kind de eindtoets PO dusdanig goed maken dat de score een hoger niveau aangeeft, dan wat de basisschool heeft geadviseerd, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is niet verplicht het advies bij te stellen. Mocht het advies toch worden bijgesteld, dan zullen wij als VO-school hier gevolg aan geven als de basisschool dit gewijzigde advies aan ons doorgeeft. Er kan een situatie ontstaan dat onze opleiding ‘vol’ is. Als VO-school zullen we proberen een passende oplossing te vinden, maar het kan betekenen dat u een andere school moet kiezen voor uw kind. Of de plaatsing in het eerder aangegeven niveau handhaven. Bij een niveau dat vol dreigt te raken, zullen we de broertjes-zusjes-regeling hanteren, wat betekent dat ouders met al één of meerdere kinderen op onze school voorrang krijgen.

3. Aanmelden van leerlingen met extra zorg

Voor alle ondersteuningsvragen wordt binnen de school dezelfde procedure gevolgd. De vragen van (basis)scholen, ouders en mentoren komen binnen bij het Zorgloket. Hieronder verstaan we een ‘loket’, waarbij iemand kan aankloppen en waarachter deskundigen[1] zitten, die over de zorgvraag nadenken en adviseren. In de beide volgende situaties speelt het Zorgloket een rol:

Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben. Dit geldt ook voor aanmeldingen van leerlingen in hogere leerjaren.

Wanneer bij leerlingen die al op school zitten blijkt dat ze meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning kan bieden. Dan heet het Zorgloket ‘IZO’ en ‘ZAT’.

Het Zorgloket is een team van deskundigen van binnen en buiten de school die allemaal dezelfde focus hebben: voor elke leerling de juiste ondersteuning zoeken. Deze ondersteuning wordt vervolgens concreet gemaakt voor het team van docenten dat de leerlingen dagelijks onderwijs geeft om zo samen met ouders (en hulpverleners) rondom de leerling te staan. Bij nieuwe leerlingen wordt er bovendien naar gestreefd een doorlopende lijn vanuit de basisschool te behouden. Lees meer...

[1] Te denken valt aan: jeugdpsycholoog, orthopedagoog, sociaal-maatschappelijk werker, remedial teacher, eventueel uit te breiden met teamleider, coach motorische remedial teaching, dyslexiebegeleider, jeugdarts, leerplichtambtenaar.

Bekijk hieronder de Kommarus voor groep 8:

  Naam   Beschrijving   Grootte   Datum aangemaakt   Eigenaar  
Handleiding aanleveren informatie nieuwe leerlingen via ParnasSys 17-18 (164 KB) 30-11-2016 Super Visor
Kommarus 2018 - 2019 (5 MB) 05-12-2018 Super Visor
Notitie Ondersteuningstoewijzing (44 KB) 04-10-2018 Super Visor